Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

УДК 53(09)
В. С. Савчук, О. А. Щербак

Дніпропетровський національний університет


НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л. Й. КОРДИШАУ роботі розглянуто та проаналізовано нові архівні матеріали до наукової спадщини професора Київського політехнічного університету Леона - Марьяна Йосиповича Кордиша.
Питання розвитку науки завжди було актуальним. Особливо це стосується періоду наукової революції та наближеного до неї, коли лінійний процес накопичення знань виходить на новий якісний рівень. Зокрема, у першій половині ХХ ст. значної ваги набуло теоретичне осмислення нових ідей у фізиці. Розвиток теоретичної фізики на початку ХХ ст. мав загальноєвропейський, а точніше, світовий характер. В орбіту поширення нових ідей було втягнуто все світове співтовариство природознавців (у першу чергу фізиків). Не стояли осторонь і фізики України. Але в силу певних історичних обставин багато з тих учених в Україні, що зробили певний внесок у розвиток теоретичної фізики, залишилися поза увагою істориків науки. Особливо це стосується тих, хто працював у дореволюційний період.
Науковій спадщині та життєвому шляху одного з перших «чистих» теоретиків, який народився та працював в Україні, поляка за походженням, Леона Йосиповича Кордиша присвячена нечисленна кількість робіт істориків науки , О. Ю. Колтачихиної, Ю. О. Храмова, О. К. Янковського, [2 – 4]. У них розглядаються основні етапи життя та подається огляд наукової спадщини вченого. Але історичні обставини склалися так, що деякі біографічні дані Л. Й. Кордиша на сьогодні потребують уточнення. Не намагаючись знову описати його життєвий шлях, що вже зробили вищезазначені вчені, автори статті мають на меті уточнити деякі малоз”ясовані до цього часу факти з біографії вченого, ґрунтуючись на матеріалах з архіву міста Києва, які не були введені раніше до наукового обігу.
По-перше, потребують уточнення деякі біографічні відомості Так, у статті [1] дата народження вказана як 22 червня 1878 р., але, ґрунтуючись на більш точних даних з метрики, бачимо, що професор Л. Й. Кордиш 22 липня 1874 року. Майбутній вчений з’явився на світ у родині „...дворян Іосіфа і Леонії урожденной Шиффельгольцъ”. Та був хрещений як Леон - Марьян (див. додаток 1). Але за часів радянської влади, факт походження з дворянської родини треба було замовчувати.
Закінчивши у 1900 році фізико-математичний факультет університету св. Володимира, Л. Кордиш був залишений для підготовки до професорського звання, одночасно вступивши на службу до Київського політехнічного інституту (КПІ) ім. імператора Олександра ІІ. Ґрунтуючись на даних з Currіculum Vіtae [4, с. 32] уточнюємо його наукову діяльність: Кордиш, після закінчення університету почав службу у КПІ молодшим лаборантом [4, с. 6], у тому ж році почав викладати математику в Київському кадетському корпусі, а далі, з 1903 р., він – асистент кафедри фізики КПІ [4, с. 87], з 1904 р. – викладач в Жіночій гімназії св. Катерини. Й надалі його наукова діяльність потребує уточнення. У літературі [1 – 3] вказано, що Л. Кордиш мав три відрядження: у 1904 (1903), 1911 (1909), та у період з 1913 по 1914 рік. З архівних матеріалів надалі можемо зробити наступні висновки. У 1902 р. за клопотанням професора Г. Г. де Метца Кордиш був відправлений у відрядження за кордон для стажування. У пояснювальній записці після відрядження (див. додаток 2) було записано: для "прослуховування лекцій у професора Планка з електромагнітної теорії світла." [4, с. 23]. Надалі, як зазначено в Currіculum Vіtae [4, с. 82], самим Кордишем, крім цього відрядження, були й інші:
1. Берлінський університет, 1906 р. (М. Планк);
2. Сорбонна 1911, (А. Пуанкаре, Аппель, лабораторія Бути і Пелла);
3. Мюнхенський університет 1913 – 1914, (А. Зоммерфельд, Ценнек).
Співробітництво з даними вченими не могло не позначитися на науковій спрямованості робіт Кордиша.
Після першого відвідання Берлінського університету зберігся рукописний звіт про відрядження, що, власне кажучи, являє собою аналіз лекцій М. Планка. Зокрема, Л. Кордиш пише, що "лекції Планка становлять інтерес за самим характером наукового світогляду. Планк, якщо можна судити з його друкованих праць, дотримується напрямку емпіріокритичного"[4, с. 23]. Протягом літнього семестру Кордишем були прослухані: "Дослідний курс фізики" у проф. Варбурга, "Обрані глави з теорії випромінювання" – проф. Люнімер, "Електромагнітна теорія світла" – проф. Планк, "Теорія пружності і гідростатики" – проф. Крігара - Ментзеля. Л. Кордиш особливо підкреслив свою зацікавленість лекціями професора Планка з електромагнітної теорії світла, зокрема, з можливості застосування їх для вирішення практичних питань. У курсі лекцій були розглянуті електромагнітна теорія світла і теорія пружності світла, оптичні явища в кристалах (одновісному і двовісному), а також задача про дисперсію світла. При її вивченні була докладно викладена "лише теорія "молекул-резонаторів", тобто максвелівська теорія в переробці Helmholtza, Drude, Lorentza й ін." [с. 23]. Але Кордиш вказав на деяку "зайву формальність лекцій" і відхилення в область математичних передумов.
На час літніх канікул у 1911 р. Л. Й. Кордиш був відправлений кафедрою на з'їзд натуралістів у Карлсруе і Краків [4, с. 134]. Мабуть, саме в цей період налагодилися наукові контакти з польською науковою громадськістю, які надалі привели до того, що Леон Йосипович став членом Краківської Академії наук. На жаль, на даний момент, у нас немає більш детальної інформації про його співробітництво з польською науковою громадськістю. Також у нас не збереглися дані про його діяльність у Сорбонні. Отже ці питання потребують уточнення.
Дуже цікавим є факт відрядження Кордиша у Мюнхенський університет у 1913–1914 рр. По-перше, з документа „Выпись изъ журнала засъданія Совъта Кіевскаго Политехническаго Института ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, состоявшагося 21 сентября 1913 года”, випливає, що перше клопотання про відрядження для підготовки до професорського звання викладача Л.Й. Кордиша було за спеціальністю «фізика». Але у Міністерстві у відрядженні за такою тематикою йому відмовили, і запропонували відрядження за спеціальністю «електротехніка». Рада Інституту постановила змінити мотивацію і Механічне відділення порушило клопотання перед Радою Інституту про відрядження Л. Й. Кордиша за кордон для спеціалізації „не по чистой физикъ, но по приложенiямъ отдъла теоретической физики – теорiи электричества колебаній къ телефоніи і безпроводной телеграфіи, отнеся командировку г. Кордиша къ предмету Электротехники”.
Епоха, в яку доводиться працювати науковцеві, завжди накладає свій відбиток на його наукову творчість. Вивчаючи наукову спадщину в контексті історичних, політичних, економічних умов, можна розкрити основні етапи формування тієї чи іншої галузі науки. На прикладі життя і діяльності цього вченого стає зрозуміло, з якими складнощами, на суцільному ентузіазмі, вчені розвивали теоретичну фізику. Згодом, Л. Кордиш був відправлений від Міністерства торгівлі і промисловості з завданням, описаним на 6 аркушах, з припискою: "канікулярний час використовувати для огляду телеграфних установок у Парижі, Берліні, Науене і Данцизі". Як бачимо, наведені матеріали свідчать, що уряд не був зацікавлений у розвитку суто теоретичної фізики, його більше приваблював прикладний аспект науки. Оскільки в 1914 р. почалася Перша світова війна, відрядження тривало тільки протягом одного року [4, с. 48–50].
До 1929 р. Л. Кордиш працював у КПІ. За яких умов відбулося його звільнення з Київського політехнічного інституту залишає теж багато питань. У заяві про звільнення написано „Ввиду того, что КПИ нашел возможным выступать против моей кандидатуры в В.У.А.Н., выставляя, поддерживая мотивы абсолютно неправильные и совершенно противоречащие моей пролетарской идеологии, я, после 28-летней работы в К.П.И., не считаю возможным далее в нем работать”. Та стоїть лише підпис „Л. Кордиш Член – корреспондент Укр. Академії наук, чл. к. Краківської Академії Наук”, на жаль більше підтверджень щодо того, чи був Кордиш академіком, ми поки що не маємо.
Цей науковець стояв у витоків сучасної теоретичної фізики в Україні. Він доклав багато зусиль до розвитку викладання та підготовки майбутніх науковців, які склали майбутній потенціал фізичної науки. Л. Кордиш – один із перших, хто своїми роботами підтримував та розвивав нові теорії некласичної фізики. На прикладі діяльності цього вченого можна яскраво показати, як зовнішні умови впливали на тогочасний розвиток теоретичної фізики, та простежити процес становлення відповідних її напрямів. Архівні матеріали, що, практично, вперше вводяться до наукового обігу, дозволять надалі більш точно визначити основні віхи біографії Л. Й. Кордиша та дослідити його шляхи в науці.

Бібліографічні посилання

1. Київський державний міський архів. – ф. 18, ОЦ, опис2, спр. 128
2. Колтачихіна О. Ю. Леон Йосипович Кордиш – один з перших дослідників теорії відносності в Україні // Нариси з історії природознавства і техніки – Вип. 45 – 2005 – С. 63 – 64.
3. Храмов Ю. О. Физические исследования в Украине в 20-е годы ХХ ст. / Ю. В. Павленко, Ю. Н. Ранюк, Ю. А. Храмов / „Дело УФТИ” 1935–1938. – К.: Феникс, 1998. – С. 83–130.
4. Янковский А. К. «Леон Иосифович Кордыш» (к 100-летию со дня рождения) // Очерки по истории математики и физики на Украине – К: Наук. думка, сборник научніх трудов. – 1978 – С. 167-171.


Надійшла до редколегії 9.04.2006
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit