Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

ХАРКІВСЬКЕ МАТЕМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (1879-1930 pp.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Спеціальність: О7.00,07 - історія науки і техніки

Робота виконана у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара.

Місце захисту: Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.. Г.М. Доброва HAH України. - К., 24 жовтня 2007 р.

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор, професор кафедри квантової макрофізики Дніпропетровського національного університету САВЧУК Варфоломій Степанович

Офіційні опоненти
— доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету "ХПР" БЄСОВ Леонід Михайлович
— кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту соціокультурної діяльності Харківської державної академії культури БОЖКО Любов Дмитрівна

Анотація
У дисертації досліджено процес виникнення, становлення та розвитку Харківського математичного товариства (ХМТ) при Імператорському Харківському університеті в кінці XIX на початку XX ст. Виявлено та проаналізовано в динаміці структуру, склад та джерела фінансування діяльності товариства.
Проведено комплексний аналіз основних напрямів його наукової, педагогічної, фінансової та видавничої діяльності.

Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднено у наступних публікаціях автора
1. Кушлакова Н.М. Харківське математичне товариство: історіографічні засади дослідження // Вісник Дніпропетровського університету: Історія і філософія науки і техніки. - Вип. 10. - Дніпропетровськ, 2003. - С. 96-101.
2. Кушлакова Н.М. Педагогічна діяльність Харківського математичного товариства: 1879-1917 // Історія української науки на межі тисячоліть: 36. наук, праць / Відп. ред. О.Я. Пилипчук. Вип. 14. - К., 2004. - С. 57-65.
3. Кушлакова Н.М., Савчук В.С. "Харківська математична бібліотека": історичний досвід видання математичної наукової та науково-педагогічної літера¬тури в Україні // Вісник Дніпропетровського університету: Історія і філософія науки і техніки. - Вип. 11.- Дніпропетровськ, 2004. - С. 92-100.
4. Кушлакова Н.М. Академічні установи і Харківське математичне товариство: еволюція взаємовідносин (1879-1930). // Історія української науки на межі тисячоліть: 36. наук, праць / Відп. ред. О. Я. Пилипчук. Вип. 16. - К., 2004. -С. 97-104.
5. Кушлакова Н.М. Організація наукової і педагогічної діяльності Харківського математичного товариства та джерела її фінансування (1879-1915 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету: Історія і філософія науки і техніки. -Вип. 12. -Дніпропетровськ, 2005.-С. 75-83.
6. Кушлакова Н.М. Харківське математичне товариство: механізм формування складу і динаміка змін (1879-1915 рр.) // Історія української науки на межі тисячоліть: 36. наук, праць / Відп. ред. О. Я. Пилипчук. Вип. 18. - К., 2005. - С. 82-97.
7. Кушлакова Н.М., Савчук B.C. Статут Харківського математичного товариства: динаміка змін та порівняльний аналіз зі статутами інших математичних товариств /У Вісник Дніпропетровського університету: Історія і філософія науки і техніки. - Вип. 13. - Дніпропетровськ, 2006, № 5, - С. 79-84.
8. Кушлакова Н.М. М.П. Кравчук і Харківське математичне товариство // Десята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13-15 травня 2004 p., Київ Матеріали конференції. - К: Задруга, 2004. - С. 693.
9. Кушлакова Н.М. Значення видання «Сообщения Харьковского математического общества» для розвитку математичної думки в Україні (1879-1917 pp.) // Десята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки України. 27 травня 2005, м. Київ: Матеріали конференції. - К.. 2005. -С. 73-80.
10. Кушлакова Н.М. Напрямки педагогічної діяльності Харківського ма¬тематичного товариства /У Соціально-економічні проблеми регіонального роз¬витку: 36. наукових праць: матеріали VII науково-практичної конференції 15 листопада 2005 р. - Ч.ї. - Павлоград, 2005. - С. 121-127.
11. Кушлакова Н.М. Роботи з астрономії та гравіметрії в «Сообщениях Харьковского математического общества» // Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. 36. наукових праць: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 13-14 квітня 2006 р. / Упорядник: Л.М. Бєсов, М.В. Зозуля, Ш. Криленко. - X.: НТУ «XIII», 2006. - 496 с
12. Кушлакова Н.М. Діяльність В. А. Стеклова та О. М. Ляпунова в Харківському математичному товаристві // Одинадцята конференція молодих істориків освіти, науки: і техніки України. 27 квітня 2006, м. Київ: Матеріали конференції. - К, 2006. - С 68-74
13. Kushlakova Nadezhda, Mathematicians of Polish origin in Ukraine: scientific and pedagogical activities of A.P. Psheborskiy in Kharkov Mathematics Society (1898-1922)/7 The History of Science and the Cultural Integration of Europe: 2-nd Internationa! Conference of the European Society for the History of Science. 6-9 September 2006, Cracow, 2006. - P. 48.
14. Kushlakova Nadezhda. The Kharkov Mathematical Societv and its contribution to the development of the mathematical idea (the end XX - beginning XX centuries) // Historiae Scientiarum Baltica (Abstracts of ХХІЇ Baltic Conference on the History of Science October 5-6 2006, Vilnius). Vilnius, 2006. - P. 50-51.
15. Кушлакова Н.М. М.П. Кравчук і Харківське математичне товариство //Серія "Історія та географія": 36. наук, праць/ Харківський національний педагогічний університет їм. Г.С. Сковороди. - Вип. 25-26. - Харків, 2007. -С. 49-54.
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit