Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУщо надається для публікації у фаховому часописі «Вісник Дніпропетровського університету . Серія: Історія та філософія науки і техніки»

1. Формат видання 70x108 1/16.
2. Текст набирати в МS World 7.0 або МS World 97 (при відсутності графічних об’єктів допускається МS World 6.0).
3. Формат паперу А4 (210x297).
4. Смуга набору повинна мати такі поля (мм):
верхнє – 20, нижнє – 57,ліве – 15,праве – 55.
5. Гарнітура (шрифт основного тексту) Times New Roman Cyr, світлий, рядковий, розмір 11, міжрядковий інтервал – одинарний.
6. Абзацний відступ – 1 см, табуляцією, однаковий по всій статті.
7. Установка переносів допускається тільки автоматично, із використанням словника алгоритмів переносу для конкретної мови публікації, розмір переносу дорівнює розміру дефіса (0,63). Допускається до 5 переносів у сусідніх рядках підряд.
8. Коловдіифра (нумерація сторінок) розміщується внизу сторінки і не входить у розмір смуги набору (6 мм від смуги набору).
9. Розмір і стиль шрифту для елементів статті
УДК 10, прямий, прописний, напівжирний
Ініціали і прізвища авторів 11, прямий, рядковий, світлий
Місце роботи 10, курсив, рядковий, світлий
Назва статті 12, прописний, напівжирний
Анотація 9, рядковий, напівжирний
Знак охорони авторського права 9, рядковий, світлий
Посилання і примітки за текстом 10, рядковий, світлий
Заголовок «Біографічні посилання і примітки »
12, рядковий, напівжирний
Дата надходження до редколегії 9, курсив, світлий, рядковий
Підрисункові підписи і позначення на рирунках
9, напівжирний, рядковий
Заголовки таблиць 9, напівжирний, рядковий
Текст таблиць 9 Ʃ 6, рядковий, світлий
10. Інтервали:
після «УДК» не ставити,
після місця роботи – не ставити,
після назви статті – не ставити,
після анотації – не ставити,
між текстом і «Бібліографічними посиланнями» – не ставити,
між «Бібліографічними посиланнями» і датою надходження – не ставити.
11. Анотація до статті подається українською мовою.
12. Бібліографічні посилання оформляються із наскрізною нумерацією позицій. Посилання у тексті ставляться у квадратних дужках: [номер позиції], або [номер позиції бібліографії «кома» номер сторінки], або [номер позиції бібліографії «кома» номер сторінки «крапка» з «комою» номер позиції чергової бібліографії «кома» номер сторінки], або [від номера позиції тире до номера позиції], або [номер позиції «крапка» з «комою» номер позиції], або [номер позиції бібліографії «кома» номер сторінки тире номер сторінки].
13. При наборі статті обов’язково розрізняти «дефіс» і «тире».
14. Обов’язково необхідно залишати прогалини як між ініціалами, так і між ініціалами і прізвищем, між словами (числами) і тире.
15. Застосовувати: лапки поліграфічні « », дужки – півкруглі (), для посилань – дужки квадратні [ ].

Вимоги до оформлення формул, таблиць, графічної ілюстрації

Таблиці
1. Таблиця не повинна створюватися як рисунок.
2. Таблиці оформляються як відкриті.
3. Однакові за характером таблиці повинні бути оформлені однаково у всьому виданні (шрифти і лінійки, заголовки і графи, розбивка між рядками і т. п.).
4. Таблиці набираються зниженим на 1 – 2 пункти кеглем, а в окремих підрозділах – розміром, зниженим до 6, якщо того потребує структура.
5. Якщо необхідно розділити таблицю на кілька сторінок – на кожній наступній сторінці необхідно набрати, «Продовження табл. <номер>», повторити головку таблиці або цифрові графи до неї, а на останній смузі - «Закінчення табл. <номер>».
6. Заголовки таблиць розміщуються по центру смуги набору, у них не повинно бути ручних переносів.
7. Бічні колонки у відкритих таблицях набираються від лівого краю формату таблиці. Багаторядкові боковики набираються з абзацного відступу, наступні рядки – на повний формат колонки. Усі рядки (крім заключних) повинні закінчуватися на одній вертикалі.
8. Цифрові дані в колонках повинні бути вирівняні за розрядами або за десятковою комою, при цьому більше число виключається по центру. Якщо цифрові дані діапазонами величин, з’єднаних знаком тире, то найбільший розмір виключають по центру колонки, а діапазон вирівнюють за знаком тире. Цифрові графи до таблиць (нумерація колонок головки) повинні бути виключені однаково.
9. Табличні рядки в колонці оформляються: перші – з абзацним відступом, інші – на формат колонки.
10. «Лежачі» (поперечні таблиці – читаються при повороті видання на 90° за годинниковою стрілкою) повинні бути виконані так, щоб на парних сторінках їхній заголовок був звернений у зовнішнє поле, а на непарних - у корінцеве.
11. Примітки до таблиць оформляються, як підрядкові примітки (знак виноски наприкінці слова, до якого ставиться примітка, оформлений як верхній індекс), і розміщуються безпосередньо внизу таблиці (набір - зменшений на 2).

Графіка
1. Графічна ілюстрація вставляється в смугу в розтин, тобто не обтікається текстом ні зліва, ні справа. Вона може бути відкритою (розташовуватися у верхній або нижній частині смуги) або закритою (не менше ніж трьома рядками основного тексту зверху і знизу). Зображення розмішується як незалежний об’єкт, при цьому можливе пересування тексту відносно нього.
2. Підписи до рисунків розміщуються нижче рисунка як текст (але не як рисунок або об’єкт), залишаючись при будь-якій переверстці безпосередньо за рисунком, до якого відносяться.
3. Підпис виконується на формат рисунка, при цьому останній рядок підпису виключається по центру. Підпис, що складається з одного рядка, виключається по центру.
4. Підписи і позначення усередині самого рисунка виконуються в тому ж редакторі, що й основний текст.
5. Растрові ілюстрації після масштабування повинні мати як мінімум 300 крапок на дюйм.
6. Зображення рисунку після сканування при роздруку повинно бути чітким, не гіршим від чіткості основного тексту.


УВАГА: Обов’язковим є дотримання вимог ВАК України до правил написання статей стосовно постановки проблеми, огляду літератури, , визначення предмету дослідження та його завдань тощо.


Контактні телефони та адреса: e-mail; varfolomey44@gmail.com
О97 676 000 9, Редколегія.


Вартість друку однієї сторінки за вказаним вище форматом складає 16 грн. Одна сторінка такого формату містить близько 3500 знаків, Для інформації: одна сторінка звичайного формату містить близько 2500 знаків.

До статті обов'язково додається рецензія

Стаття надається: в електронному варіанті, та один примірник на паперовому носії

РЕДКОЛЕГІЯ


© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit