Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ ХРАМОВ
(до 75-річчя від дня народження)


Провідному українському вченому в галузі історії науки, зокрема історії природознавства, історії фізики Юрію Олексійовичу Храмову - 75 років.
Ю. О. Храмов закінчив у 1956 р. фізико-математичний факультет Київського педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині Київський національний педагогічний університет ім. Драгоманова). Після закінчення інституту довгий час працював у видавництві «Наукова думка», де пройшов шлях від наукового редактора Головної редакції Української радянської енциклопедії (1960) до директора видавництва (1975-1992). За цей час він обіймав посади заступника головного редактора видавництва (1964) та головного редактора (1971). Одночасно активно займався науковою роботою в галузі історії науки і техніки, зокрема, історії фізики. Ю. О. Храмов зробив істотний внесок у наукове книговидання. Ним ініційовано серію біографічних довідників Учені світу та серію наукових біографій видатних діячів науки і культури України.
Один з організаторів досліджень з історії природознавства в Україні. У 1986-1992 рр. - також завідувач Відділом історії природознавства Центру дослід¬жень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г. М. Доброва HAH України (ЦДПІН HAH України), з березня 1992 р. - керівник Відділення історії науки Центру, потім відділу історії природознавства і техніки.
Наукові інтереси Ю.О. Храмова зосереджені, здебільшого, в галузі історії фізики, історії і теорії наукових шкіл, зокрема в фізиці, історії науки України, історії HAH України. Він першим почав досліджувати історію науки та її окремих напрямків через наукові школи, зокрема в Україні, і значно удосконалив теорію і практичне застосування цього феномену науки, сприяв утвердженню погляду на історію науки, як на частину загальної, громадянської історії, складову історію культури.
Ю. О. Храмов розвинув новий науковий напрям на межі історії науки і наукознавства - «школознавство», що подає історію науки та її окремих напрямів через наукові школи. Вперше розробив сучасну модель наукової школи, встановив характерні її ознаки та структури, в яких вона виникає, роль різних факторів у формуванні шкіл. Творчо застосувавши теоретичні здобутки для ідентифікації низки неформальних колективів фізиків кінця XIX - початку XX ст. з науковими школами, вперше дослідив їхнє виникнення, становлення та розвиток, структуру та персональні склади ідентифікованих шкіл. Розроблену концепцію моделі наукових шкіл поширив на фізику України, довів можливості її застосування й в інших науках. Цей напрям наукових пошуків Ю.О. Храмова отримав втілення в монографіях

159

«Наукові школи в фізиці» та «Історія формування й розвитку фізичних шкіл в Україні».
Значним є доробок Ю. Р. Храмова в розкритті діяльності HAH України. Йому належить ініціатива організації циклу досліджень з історії Академії, зокрема випуску «Історії АН України» (1979, 1983) - друге видання; «Академія наук України» (1982, 1985). У 90-ті роки ним разом з співробітниками видано такі монографії як «Рання історія Академії наук України (1918-1921)» та ін.
Ю.О. Храмовим розроблено наукові засади реконструкції національної історії науки України, показано, що адекватно її відтворення можливе тільки у сполученні світового контексту та контексту національної історії, особливостей історико-культурного розвитку. Наслідком стали такі ґрунтовні монографії як «Українська державність в 1917-1919 рр. Історико-генетичний аналіз» (разом з Ю. В. Павленко) та «Природознавство в Україні до початку XX ст.» (2001, співавтори - Ю, В, Павленко, С. П. Руда, С. А. Хорошева). Під керівництвом Ю. О. Храмова виконано цикл праць по відновленню імен безпідставно забутих учених України. Матеріали з історії науки України, що розробляються під його керівництвом, склали окремі розділи багатотомної «Ілюстрованої історії української культури».
Науковий доробок Ю.О. Храмова складають монографії, довідники, науко-во-популярні книги, посібники, наукові статті тощо. Крім згаданих монографій він автор і співавтор таких видань як «Дело УФТИ 1935-1938», «Биография физики», «Академія наук України. Персональний склад».
Особливе місце в науковому доробку Ю. О. Храмова займає біографічний довідник «Физики». Остання книга витримала вже декілька видань, визнається істориками науки як вітчизняними, так і за кордоном, як один з найкращих, найповніших та найбільш об'єктивних серед подібних довідників. Значним є внесок Ю. О. Храмова у процес уведення історії науки як однієї з загальноосвітніх дисциплін методологічного спрямування до викладання у вищій школі тощо. Ним запропонований логічно обгрунтований варіант періодизації фізики, який дає можливість більш чітко простежити хід п розвитку та еволюцію фізичних картин світу. Концепція автора знайшла своє відтворення у фундаментальному виданні «Історія фізики» (2006).
Ю. О. Храмов веде плідну організаційно-наукову та громадську роботу. Він - голова Українського товариства істориків науки, член Академії національного прогресу, відповідальний редактор періодичного збірника «Нариси з історії приро¬дознавства і техніки», заступник головного редактора журналу «Наука і наукознав¬ство», член редколегій ряду інших фахових журналів з історії науки і техніки. Він член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій при ЦДПІН HAH України керівник республіканського семінару з історії природничих наук. Під його керівництвом у ЦДПІН HAH Україні захищено низку докторських і кандидатських дисертацій з наукового напряму - Історія науки і техніки.
Редакційна колегія «Вісника Дніпропетровського університету. Історія і фі-лософія науки і техніки» щиро вітає Ю. О. Храмова з ювілеєм і висловлює побажання міцного здоров'я та нових здобутків на шляху розвитку досліджень з історії науки і техніки в Україні й подальшої плідної наукової та науково-організаційної діяльності.

Заступник головного редактора часопису
«Вісник ДНУ. історія і філософія науки і техніки»,
професор кафедри квантової макрофізики В. С. Савчук

160
"Вісник Дніпропетровського університету.-2008.-Т.16,№1/2.серія: "Історія і філософія науки і техніки".-Вип.16
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit